Beleid voor de bescherming van persoonsgegevens

Het doel van dit beleid voor de bescherming van persoonsgegevens is om betrokkenen te informeren over de wijze waarop hun persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt door Stichting van openbaar nut HEARTFULNESS STICHTING (hierna de Stichting).

De Stichting maakt deel uit van een internationale organisatie van algemeen belang die tot doel heeft voor iedereen een filosofie en een reeks eenvoudige en gratis yoga-ontspannings- en meditatiepraktijken, gericht op het hart, beschikbaar te stellen voor een gezonder, rustiger en evenwichtiger leven. . Door middel van een holistische benadering promoot Heartfulness, van oudsher bekend als Sahaj Marg, een levenskunst met respect voor mens en milieu, de evolutie van individueel en collectief bewustzijn aanmoedigend en zo bijdragend aan de ontwikkeling van een duurzamere, vreedzamere en veerkrachtigere samenleving. De beweging heeft tot doel de Heartfulness-methode bekend te maken en voor iedereen zonder onderscheid toegankelijk te maken.

De Stichting deelt de persoonsgegevens van haar deelnemers met andere aangesloten entiteiten over de hele wereld, om de redenen die in dit beleid worden uiteengezet. 

Zij verbindt zich ertoe de persoonsgegevens van haar deelnemers te beschermen in overeenstemming met de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 (GDPR) en de wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

Gegevens verzameld

De te verwerken persoonsgegevens zijn afkomstig van de informatie die de persoon zelf verstrekt via de link lameditationducoeur.be of  http://eepurl.com/hxD8-z voor het ontvangen van de nieuwsbrief of door te corresponderen met de Stichting per telefoon, e-mail of anderszins. Dit omvat de gegevens die de persoon verstrekt door zich te abonneren op de diensten en producten die worden aangeboden, met name door de website. https://fr.heartfulness.org.

Deze gegevens kunnen bestaan ​​uit naam, voornamen, e-mailadres of postadres, telefoonnummer (vast of mobiel), geboortedatum, geslacht, foto van de betrokkene.

Gegevens ontvangen uit andere bronnen van:

 • Het gebruik van diensten (internet of andere) of applicaties, het zoeken naar producten, informatie of deelname aan seminars of evenementen met betrekking tot de beoefening van meditatie en yoga, aangeboden door andere SRCM aangesloten verenigingen, Heartfulness, Sahaj Marg Spirituality Foundation en Spiritual Hierarchy Publication Vertrouwen over de hele wereld, met hun eigen doel in overeenstemming met de Data Sharing Agreement die de Stichting bindt;
 • Bevoorrechte partners van de Stichting. In dat geval wordt de betrokkene geïnformeerd over de ontvangst van zijn gegevens en het doel van de verwerking.

Doel van de gegevensverwerking

De door de betrokken personen verstrekte gegevens worden gebruikt om:

 • toegang verlenen tot diensten, applicaties en producten met betrekking tot Heartfulness-praktijken, met name via de media en sociale netwerken of enig ander hulpmiddel dat beschikbaar is op internet;
 • gebruikersaccounts beheren;
 • abonnementen op nieuwsbrieven beheren;
 • het contact van vrijwillige begeleiders te vergemakkelijken met mensen die daarom hebben verzocht, om hen te informeren over activiteiten en evenementen georganiseerd door de Stichting of aanverwante entiteiten, door middel van door deze mensen gekozen communicatiemiddelen;
 • assisteren van vrijwillige facilitators, praktijkmensen, trainers en evenementcoördinatoren bij het beheer en de organisatie van evenementen waaraan de betrokken personen willen deelnemen;
 • promotionele acties beheren;
 • beheer van donaties en betalingen.

Gegevens ontvangen uit andere bronnen:

Deze gegevens worden gecombineerd met de gegevens die door de betrokken personen zijn verstrekt en de gegevens die zijn verzameld in het gerechtvaardigd belang van de Stichting. Deze gegevens worden gebruikt voor de hierboven beschreven doeleinden.

Wettelijke basis voor het opslaan van gegevens

Persoonsgegevens worden verzameld:

 • voor het contracteren met betrokkene om hem of haar op verzoek ontspannings-, meditatie-, yoga- en begeleidingssessies te geven;
 • in het gerechtvaardigd belang van de Stichting met respect voor de belangen en rechten van de betrokkene, zoals het promoten van de activiteiten van de Stichting en gelieerde entiteiten, fondsenwerving, feedback van deelnemers, vrijwilligers en donateurs om de aangeboden diensten en producten te verbeteren;
 • om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen van de Stichting.

Ontvangers van gegevens

De verzamelde persoonlijke gegevens zijn bedoeld voor de begeleiders, vrijwilligers, beoefenaars, trainers en evenementcoördinatoren van de Stichting, evenals de aangesloten verenigingen SRCM, Heartfulness Institute, Sahaj Marg spirituality Foundation en Spiritual Hierarchy Publication Trust over de hele wereld.

Deze gelieerde entiteiten zullen de gegevens gebruiken in overeenstemming met dit gegevensbeschermingsbeleid in de administratie, het beheer en de promotiestrategie van Sahaj Marg en Heartfulness-activiteiten en -evenementen.

De gegevens kunnen worden doorgegeven aan bevoorrechte partners, zoals beveiligde betalingsverwerkers. Deze entiteiten zullen de gegevens alleen gebruiken voor zover dit nodig is om hun ondersteunende functie uit te voeren.

Deze mogen alleen met schriftelijke toestemming van de persoon aan derden worden overgedragen.

Bij reorganisatie of ontbinding kunnen de gegevens worden overgedragen aan een andere vereniging of stichting die dezelfde doelstellingen nastreeft en bij overdracht van alle activa van de Stichting aan deze nieuwe rechtspersoon.

Ze kunnen ook worden doorgegeven om te voldoen aan een wettelijke of gerechtelijke verplichting of om de rechten en legitieme belangen van de Stichting of een gelieerde entiteit en hun beoefenaars te beschermen.

Doorgifte van gegevens buiten de Europese Unie

De verzamelde gegevens kunnen worden overgedragen naar - of opgeslagen in - landen buiten de Europese Unie die mogelijk niet onderworpen zijn aan gelijkwaardige wetgeving inzake gegevensbescherming.

In dat geval worden de redelijkerwijs noodzakelijke maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat deze worden onderworpen aan een adequaat beveiligingsniveau, zoals een systeem dat erkende mechanismen biedt en dat de gegevens op een veilige manier en in overeenstemming met dit beleid verwerkt.

Deze overdracht vindt plaats om diensten en producten te leveren en om in te spelen op de vraag van mensen. Dit omvat evenementen, seminars of meditatiesessies, het beheren van betalingen en het verlenen van ondersteunende diensten. Dit omvat de overdracht van gegevens naar aangesloten organisaties over de hele wereld zoals hierboven uiteengezet.

Hieronder vallen ook overdrachten om te voldoen aan een wettelijke of gerechtelijke verplichting of om de legitieme rechten en belangen van de Stichting of een gelieerde entiteit en hun beoefenaars te beschermen.

Deze overmakingen zouden naar India en de Verenigde Staten kunnen worden gedaan.

Bij het delen van gegevens met andere SRCM- of Heartfulness-entiteiten zijn met elk van hen door de Europese Unie goedgekeurde standaardcontractbepalingen ondertekend om de gegevens te beschermen.

Dataretentie

De Stichting en haar gelieerde entiteiten bewaren gegevens zolang de betrokkene een geregistreerde mediteerder, donateur of vrijwilliger is.

In het algemeen worden de gegevens bewaard voor een periode die niet langer is dan nodig is om de doeleinden te bereiken waarvoor ze zijn verkregen of waarvoor ze vervolgens worden verwerkt.

Ze kunnen verder worden verwerkt voor onderzoeksdoeleinden of om de aangeboden diensten en producten te verbeteren.

Alles wordt gedaan met het oog op de aard van de gegevens en de risico's die de verwerking met zich meebrengt, om de veiligheid van de gegevens te vrijwaren en in het bijzonder om te voorkomen dat ze worden vervormd, beschadigd of dat onbevoegde derden er toegang toe krijgen.

Rechten van de betrokken persoon

De persoon heeft het recht:

 • toegang te krijgen tot de hem betreffende gegevens;
 • om rectificatie of verwijdering van hem betreffende gegevens te verzoeken;
 • om de beperking van de verwerking van hem betreffende gegevens te verzoeken;
 • zich te verzetten tegen de verdere verwerking van hem betreffende gegevens, met inbegrip van het verzet tegen de verwerking van gegevens voor marketingdoeleinden;
 • zich te verzetten tegen de doorgifte van hem betreffende gegevens aan derden;
 • om zijn toestemming in te trekken wanneer deze gegevens zijn gebaseerd op zijn toestemming.

Verwerkingsverantwoordelijke

Voor elk verzoek met betrekking tot de hem betreffende gegevens kan de persoon contact opnemen met de secretaris van de Stichting: be.secretary@heartfulness.org

Stichting Heartfulness FUP
Avenue de Broqueville 40
BE-1200 Brussel, België

Update van het gegevensbeschermingsbeleid

Alle wijzigingen in dit privacybeleid zullen op deze pagina worden gepubliceerd. In geval van significante wijziging zal dit per e-mail worden gecommuniceerd. 

Dit beleid is van toepassing vanaf 12 februari 2021